വില്ലയുടെ ഒരു ഭാഗം വാടകയ്ക്ക്. രണ്ട് വലിയ കിടക്കമുറികള്‍ വലിയ സ്വീകരണമുറി, അടുക്കള, കുളിമുറി ഉള്‍പ്പടെ, വാടക 6 മാസത്തേക്ക് 9000 റിയാല്‍. വൈദ്യുതി, വെള്ളം, നിരക്ക് പ്രത്യേകം.

മറ്റൊരു 1 BHK എല്ലാ ഫര്‍ണിച്ചര്‍ അടക്കം. വാടക 7000 റിയാല്‍ ആറു മാസം.


ഒരു കിടക്കമുറി, സ്വീകരണമുറി, അടുക്കള, കുളിമുറി എന്നിവയുള്ള അടുത്ത ഭാഗം വാടക 6 മാസം 6000

മറ്റൊരു 1 BHK എല്ലാ വീട്ടുപകരണങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 6000 ആറു മാസത്തേക്ക്.

മറ്റൊരു ചെറിയ Bath attached Room, അടുക്കള ഉള്‍പ്പെടെ സിംഗിള്‍ ബാച്ചിലര്‍ന് എല്ലാ ഫര്‍ണിച്ചര്‍ അടക്കം. വാടക 2500 റിയാല്‍ ആറു മാസം.

RKH ന് സമീപം സുലൈമാനിയ, മൃഗശാലക്ക് സമീപം മലാസ്, നാദ പാര്‍ക്കിന് സമീപം റബുവ.

താല്‍പര്യമുള്ള മലയാളി / തമിഴ് കുടുംബങ്ങളും മാന്യരായ വ്യക്തികളും മാത്രം വിളിക്കുക. / whatsApp 0569872752
Maathar Apartments/Flats/Houses, SAR 1000 / month - 2 BR - ഫാമിലി വില്ലയുടെ ഭാഗങ്ങള്‍ വാടകയ്ക്ക്, 1 Maathar Apartments/Flats/Houses, SAR 1000 / month - 2 BR - ഫാമിലി വില്ലയുടെ ഭാഗങ്ങള്‍ വാടകയ്ക്ക്, 2 Maathar Apartments/Flats/Houses, SAR 1000 / month - 2 BR - ഫാമിലി വില്ലയുടെ ഭാഗങ്ങള്‍ വാടകയ്ക്ക്, 3 Maathar Apartments/Flats/Houses, SAR 1000 / month - 2 BR - ഫാമിലി വില്ലയുടെ ഭാഗങ്ങള്‍ വാടകയ്ക്ക്, 4 Maathar Apartments/Flats/Houses, SAR 1000 / month - 2 BR - ഫാമിലി വില്ലയുടെ ഭാഗങ്ങള്‍ വാടകയ്ക്ക്, 5 Maathar Apartments/Flats/Houses, SAR 1000 / month - 2 BR - ഫാമിലി വില്ലയുടെ ഭാഗങ്ങള്‍ വാടകയ്ക്ക്, 1 Maathar Apartments/Flats/Houses, SAR 1000 / month - 2 BR - ഫാമിലി വില്ലയുടെ ഭാഗങ്ങള്‍ വാടകയ്ക്ക്, 7 Maathar Apartments/Flats/Houses, SAR 1000 / month - 2 BR - ഫാമിലി വില്ലയുടെ ഭാഗങ്ങള്‍ വാടകയ്ക്ക്, 1