കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കേരേയളത്തിലേയ് ഏതു എയർപോർട്ട് ലേക്കും ടിക്കറ്റ് കിട്ടുവാൻ സമീപിക്കുക,കമ്മീഷൻ വ്യവസ്‌ഥതയിലും ടിക്കറ്റ് നൽകപ്പെടും , ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപെടുക,