ശുമേസി വില്ലയിൽ 1BR Villa പോര്‍ഷന്‍ (Furnished) May 10 മുതൽ ലഭ്യമാണ്

1 BIG BR + HALL + 1 BR + KITCHEN - ONLY SR 1000 (Fully Furnished - അടുക്കളയിലെ പാത്രങ്ങളടക്കം എല്ലാ സാധനങ്ങളും റെഡിയാണ്.)

അതിവേഗ ഫൈബര്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണ്ക്ഷന്‍
കുട്ടികള്‍ക്ക് കളിക്കാന് സൗകര്യം
മദ്രസ പഠന സൗകര്യം.
പാര്‍ക്കിംഗ് സൗകര്യം.
വെള്ളത്തിനു പ്രയാസമില്ല.
സുരക്ഷിതമായ ഏരിയ.

താൽപര്യമുള്ളവർ 0563442008 / 0535382772 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.

WHATSUP - 0535382772

Riyadh, Apartments/Flats/Houses, SAR 1000 / month - 1 BR - 1 BR Villa പോര്‍ഷന്‍ For Visiting Family - Indians onlyRiyadh, Apartments/Flats/Houses, SAR 1000 / month - 1 BR - 1 BR Villa പോര്‍ഷന്‍ For Visiting Family - Indians onlyRiyadh, Apartments/Flats/Houses, SAR 1000 / month - 1 BR - 1 BR Villa പോര്‍ഷന്‍ For Visiting Family - Indians onlyRiyadh, Apartments/Flats/Houses, SAR 1000 / month - 1 BR - 1 BR Villa പോര്‍ഷന്‍ For Visiting Family - Indians onlyRiyadh, Apartments/Flats/Houses, SAR 1000 / month - 1 BR - 1 BR Villa പോര്‍ഷന്‍ For Visiting Family - Indians only