800 /റിയാൽ മാത്രം മാസ വാടക+elect.Bill. അത്യാവശ്യ സദാനങ്ങളോടുകൂടി അടുത്തമാസം -1. മുതൽ ഫാമിലി ഫ്‌ളാറ്റ് (രണ്ട് റൂം, കിച്ചൻ ,ബാത്രൂം, ബാൽക്കണി.) 6-മാസത്തേക്കോ സ്ഥിരമായോനൽകുന്നു. റൂം ഷറഫിയ്യയിൽ ഇമ്പാല ഗാർഡൻ (വില്ല ) യുടെ പിറകിൽ . താൽപര്യ മുള്ളവർ ഉടൻ വിളിക്കുക.0501087104. or whats App