1,.,ഫ്രിഡ്ജ് ....1...വാഷിംഗ്‌ mation....2കട്ടിൽ ബെഡ് ..2അലമാര ...മജ്‌ലിസ് .2ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ 1ഗ്യസ് അടുപ് ,,,പിന്നെ 2റൂം 1,വിസിറ്റിങ് റും 1.ബാത്ത് റും 1കിച്ചൺ .....ലൊക്കേഷൻ ബത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സമീപം ......mob.0530381235
House hold items SR:5000