കേരള ഫാമിലിയുടെ കൂടെ അറ്റാച്ചഡ് ബാത്രൂം, എസി, അടുക്കള ഷെയറിങ് മുറി വാടകക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉണ്ട് മനാമയിൽ.

90bd+കറന്റ്‌ ഷെയറിങ് മാസം. അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ്‌ ഉൾപ്പെടെ 125BD മാസം വാടക (വലിയ മുറിയും, വലിയ ബാത്രൂം, തുണി ഉണങ്ങാൻ ടെറസും ഉണ്ട് )

ഒരു മാസം മുന്നെ പറയണം മുറി വിടുവാണെങ്കിൽ. എല്ലാ മാസം ഒന്നാം തീയതി ആണ് വാടക നൽകേണ്ടത്.

Parking facility not available for vehicle

Room available 1July 2019(01_07_2019)

34552898
Bahrain Rooms Available, BHD 90 / month - ATTACHED BATHROOM,AC.FAMILY ROOM RENT WITH KERALA FAMILY FLAT, 1 Bahrain Rooms Available, BHD 90 / month - ATTACHED BATHROOM,AC.FAMILY ROOM RENT WITH KERALA FAMILY FLAT, 2 Bahrain Rooms Available, BHD 90 / month - ATTACHED BATHROOM,AC.FAMILY ROOM RENT WITH KERALA FAMILY FLAT, 3 Bahrain Rooms Available, BHD 90 / month - ATTACHED BATHROOM,AC.FAMILY ROOM RENT WITH KERALA FAMILY FLAT, 4 Bahrain Rooms Available, BHD 90 / month - ATTACHED BATHROOM,AC.FAMILY ROOM RENT WITH KERALA FAMILY FLAT, 5