ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തലപര്യമുള്ള ഇൻവെർസയെഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട് മാസന്തോറും 3 % ലാഭം ലഭിക്കുന്നതാണ് വിദേശത്തുള്ളവർക്ക് മുൻ