ഫസ്റ്റ് ഗൾഫ് പാർക്കനു ഒപ്പോസിറ്റ
MMIE സ്കൂൾ and ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ .
ബേസ്‌മെന്റ് പാർക്കിംഗ് and 24/7 കെയർ ടേക്കർ ഉണ്ട്
ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ രണ്ടും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റും ലഭ്യമാണ്‌ .
ഞാൻ ഇ ഫ്ലാറ്റിൽ ആണ് താമസിക്കുന്നതു മലയാളികളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണു ഇ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നത്
Contact : Manu- 0501824548

4162 اسواق الخليج الدولية، الخليج، الرياض 13223 7144 Aswaq Al Khalij Ad Dawliyyah, Al Khaleej, Riyadh 13223 7144

https://www.google.com/maps/place/First+Gulf+Park/@24.7654436,46.7981017,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa397807fe24b8b57!8m2!3d24.7664811!4d46.7985952