ബിസിനസ്സ് പാട്ട്ണറാകാൻ അവസരം

Export and import (food items and plywood) ചെയ്യുന്ന company യിലേക്ക് working partner റെ അവശ്യമുണ്ട് 5 lac needed
Pls cal 9567619062