ട്യൂഷൻ-മലാസ് ജെറീര്‍ ഹോസ്പിറ്റലിന് എതിര്&

ട്യൂഷൻ :- KG മുതല്‍ 10  വരെയും (എല്ലാ വിഷയങ്ങളും) ഗ്രേഡ് 11 മുതല്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്  Accounts/Business Studies&Economics ക്ലാസ്സുകളും  ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Location ജെറീര്‍ ഹോസ്പിറ്റലിന്   എതിര്‍വശം മലാസ് .