I PHONE 65-16GB=700 SR
Jeddah, Mobile Phones, SAR 700 / I PHONE 6S-16GBJeddah, Mobile Phones, SAR 700 / I PHONE 6S-16GB