MTB Short aluminum stem
Gudaibiya, Bicycles, BHD 8 / HONSUN aluminum stemGudaibiya, Bicycles, BHD 8 / HONSUN aluminum stemGudaibiya, Bicycles, BHD 8 / HONSUN aluminum stemGudaibiya, Bicycles, BHD 8 / HONSUN aluminum stemGudaibiya, Bicycles, BHD 8 / HONSUN aluminum stemGudaibiya, Bicycles, BHD 8 / HONSUN aluminum stemGudaibiya, Bicycles, BHD 8 / HONSUN aluminum stem