കിം സലൂൺ - ഗുദൈബിയ - കട്ടിംങ്ങ് + ഷേവിംങ്ങ് ഒÒ

കിം സലൂൺ - ഗുദൈബിയ - കട്ടിംങ്ങ് + ഷേവിംങ്ങ് ഒന്നര ദിനാർ മാത്രം. കോൺടാക്ട് :
39364035
Gudaibiya, Beautician, കിം സലൂൺ  - ഗുദൈബിയ - കട്ടിംങ്ങ് + ഷേവിംങ്ങ് ഒÒ