കിം സലൂൺ - ഗുദൈബിയ - കട്ടിംങ്ങ് + ഷേവിംങ്ങ് ഒÒ

கிம் சேலன் - குடேபியா - முடி வெட்டுதல் + ஷேவிங் 1.500 தினார் மட்டும். தொடர்புக்கு: 39364035
കിം സലൂൺ - ഗുദൈബിയ - കട്ടിംങ്ങ് + ഷേവിംങ്ങ് ഒന്നര ദിനാർ മാത്രം. കോൺടാക്ട് : 39364035
Gudaibiya, Beautician, കിം സലൂൺ  - ഗുദൈബിയ - കട്ടിംങ്ങ് + ഷേവിംങ്ങ് ഒÒGudaibiya, Beautician, കിം സലൂൺ  - ഗുദൈബിയ - കട്ടിംങ്ങ് + ഷേവിംങ്ങ് ഒÒGudaibiya, Beautician, കിം സലൂൺ  - ഗുദൈബിയ - കട്ടിംങ്ങ് + ഷേവിംങ്ങ് ഒÒ