ആയുർവ്വേദ മസ്സാജ്

മലയാളി വനിത കർപ്പൂരാദി എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് വേദനക്ക് മസ്സാജ് ചെയ്യുന്നതാണ് വരുന്നവർ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യണം.1 pm മുതൽ പത്തു pm വരെ മാത്രം .ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപതു ദിനാർ ,വാട്സാപ്പ് നമ്പർ Mob:33911271