ඇසුරුම් කරන්නන් ඇබෑර්තු

• වයස අවුරුදු 18– 35 අතර වීම (කාන්තා)
• ඉහළ වැටුප්

නෙවෝර්ප් කෝපරේෂන් පුද් සමාගම,
376/C මායා මාවත, මාකුඹුර, පන්නිපිටිය.

0703671799 / 011-2891485/011-2891666
email: [email protected]