റിയാദിലെ ഓൺലൈൻ ഫുഡ് കമ്പനിയിലേക്ക് ഷെഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
താല്പര്യമുള്ള ക്വാളിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ CV അയച്ചുതരിക
നല്ല സലറായിയും മറ്റാനുകൂല്യങ്ങളും

CV അയക്കേണ്ട വിലാസം: [email protected]