കേരളീയ വനിത ആയുർവേദിക് മസ്സാജ് ചെയ്യും

ദേഹം വേദന മാറാൻ കൊട്ടൻചുക്കാദി ,ദശമൂലാദി ,കർപ്പൂരാദി ,മുറിവെണ്ണ സമൂലം കലർത്തി ചൂടാക്കി നന്നായി മസാജ് ചെയ്യും .എല്ലാ ക്ഷീണവും മാറി ഉഷാറാകും .9am to 9pm വരെ ബുക്കിങ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് (പുരുഷന്മാർക്കും സമീപിക്കാവുന്നതാണ് .)
എന്റെ നമ്പർ :- 34223191 (ഷഹ്ന)