മൊബയിൽ കടയിലെക്ക് ജോലിക്ക്
ആളെ ആ വിശ്യമുണ്ട്
താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ
ബന്ധപ്പെടുക
Mb: 0508125672
Location : ബല ദ്
Nb: സിം ആക്റ്റിവേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം