വളരെ സുരക്ഷയും ശാന്തവുമായ ആയ ഏരിയയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ബാച്ചിലർ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ഒരു പാർട്ട്ണറെ ആവശ്യമുണ്ട്. വൃത്തിയും വിശാലതയും ഉള്ള രണ്ടു റൂമുകളും രണ്ടു ബാത്ത് റൂമുകളും ഉള്ള ഫ്ലാറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ആകെ മൂന്നു പേരാണ് ആണ് താമസിക്കുന്നത്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ നൽകിയ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

0506193267


Batha, Bedspace Available, SAR 250 / month - 1 Bed Space (Only Keralite)Batha, Bedspace Available, SAR 250 / month - 1 Bed Space (Only Keralite)Batha, Bedspace Available, SAR 250 / month - 1 Bed Space (Only Keralite)