സൗദിയിലേക്ക് മലയാളി Housemaid നെ ആവശ്യമുണ്ട്

സൗദിയിലേക്ക് മലയാളി housemaid നെ ആവശ്യമുണ്ട്, 45 വയസിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഞങ്ങൾ contact ചെയ്യുന്നതാണ്

Salary 25000 INR

VISA FREE

TICKET FREE

Only medical and PCR your responsible(In India),