Saudi And Bahrain Transportation Is Available In A New Toyota Fortuner.

Saudi and bahrain transportation is available in a new toyota fortuner car. Khobar, Riyadh, Jeddah anywhere in saudi-arabia.