ഒമാനില്‍ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന Cafeteria യിലേക്ക

മസ്കത്തില്‍ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന Cafeteria യിലേക്ക് പരിജയ സമ്പന്നരായ ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് . നിലവില്‍ ഒമാനില്‍ വിസ ഉള്ളവരെ മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ . please contact +968 90324549