മലാസ്, ദഹ്റാൻ സ്ട്രീറ്റിൽ ബാച്ചിലർ റൂം ഒഴ

സെപ്പറേറ്റ് ബാത്രൂം, കിച്ചൺ സൗകര്യങ്ങളോടെ കൂടിയ റൂം.

ദഹ്റാൻ പെട്രോൾ പമ്പിന് പിറക് വശം, മലാസ്, റിയാദ്