Assalamualikum!

ALHUMDULILLAH sehatmand janwar ki qurbani ka nazam rakha gaya hai

Tamam precaution aur safai ke saat qurbani ki jayegi mask sanitization ke saat

Free home delivery

Booking started

Talangana potla
9-10 kg :- 8800/-
11-14 kg :- 10000/-

Bada janwar
Fee hisaa 3600/- rupees
Per share 3600/- rupees

Fee Janwar 25500/- rupees
Per animal 25500/- rupees

All Online payments available

Google pay no:- 6303890277
Contact no :- +916303890277

hisse ka gosht ghareebon mein taqseem karne ka nazam b hai ager chahe toh...