പാർട്ട് ടൈം ബുക്ക് കീപ്പിംഗ്, അക്കൗണ്ടിംÑ

ന്യായമായ നിരക്കിലുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് സേവനങ്ങൾക്കായി പ്രതിവാര/പ്രതിമാസ0

Reports includes Receivables, Payable s, Profit & Loss A/c and Balance Sheet.

Weekly/Monthly for Accounting Services with reasonable charge.

• Bookkeeping & Accounting
• Prepare monthly financial statement (Income statement & Balance sheet)
• Monthly reports (Accounts receivable, Accounts payable, payments & receipts)
• Monthly Bank reconciliation.
• Preparing Trail Balance for Audit Financial.
• VAT implement, filing.

Having 14 years’ Bahrain Accounting experience. I can arrange external financial Auditing
System available with Tally ERP 9
Available Immediately on Part time basis.

Contact/WhatsApp No:39628167
https://wa.me/97339628167">https://wa.me/97339628167">