Al Khalidiyah (Gaburah Or Khalidiya To Sanya 2 And 3)

Al Iskan Al Kharj Road. , Al Khalidiyah (Gaburah or khalidiya to sanya 2 and 3) morning 7 am and evening after 5 pm
Al Khalidiyah, Labor/Moving, Al Khalidiyah (Gaburah Or Khalidiya To Sanya 2 And 3)