എൽകെജി മുതൽ എട്ട് വരെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്ട്ഉം ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നതാണ്..Maths മാത്രമായും എടുക്കുന്നുണ്ട്..സമയം 5.30 to 7.30pm..pre kg
ക്ലാസ്സ് ഉണ്ട്..