ആ.യു.ർ_വേ.ദ തെ.റാ_പ്പി.സ്റ്റ്

വാ_ക്.സിംഗ്, ബോഡി സ്‌_ക്ര.ബ്, ഫേ.ഷ്യ_ൽ, ഷേ.വിംഗ്, ആയു.ർവേ.ദ മ.സാ.ജ്, പെ.ഡി_.ക്യൂ.ർ, മാ.നി_ക്യൂ.ർ ചെ.യ്യു.ന്ന വി.ദ_ഗ്.ദ്ധ 3-38-311-76