Offering Pick n Drop

Hara to Malik Fahad
Hara to Muruj
Hara to Taawun


Taawun to Hara
Abdul Aziz to Hara
Muruj to Hara