സ്ഥലം വില്പനക്ക്. BEST OFFER! Hs.PLOT 7 Cents Near LULU. 25 LAKH. Call Sam 39044943

For more Properties and Photos, CLICK ON
https://www.samsproperties.com/featured-properties

House plot for sale in Kochi Edapally - Mamangalam, Kerala. Land area 7 cents with a small old house.

• PRICE Rs. 25 lakh per cent. (No negotiation)
• Walking distance from Lulu Mall.
• Vehicle access to the plot.

Bank transactions only. Preferred NRIs.

കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ (ഇടപ്പള്ളി - മാമംഗലം) സ്ഥലം.വില്പനയ്ക്ക്. ഒരു ചെറിയ പഴയ വീടുള്ള 7 സെന്റ് സ്ഥലം.

• വില Rs. സെന്റിന് 25 ലക്ഷം.
• ലുലു മാളിൽ നിന്ന് നടക്കാനുള്ള ദൂരം.
• ഈ സ്ഥലം റോഡ് അരുകിലാണ്

ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ മാത്രം. പ്രെവാസികൾക്ക് മുന്ഗണന

Ref: ThomasMumbai, Residential Plots, സ്ഥലം വില്പനക്ക്. BEST OFFER! Hs.PLOT 7 Cents Near LULU. 25 LAKH. Call Sam 39044943Mumbai, Residential Plots, സ്ഥലം വില്പനക്ക്. BEST OFFER! Hs.PLOT 7 Cents Near LULU. 25 LAKH. Call Sam 39044943