സ്ഥലം വില്പനക്ക്. KOCHI Hs.PLOT 7 Cents Near LULU. 25 LAKH. BEST OFFER! Call Sam 39044943


• Call Sam on Mobile / WhatsApp (+973) 390 449 43.

• For more details, CLICK ON https://www.samsproperties.com/property/house-plot-sale-kochi-mamangalam-7-cent/

• PRICE Rs. 25 lakh per cent. (No negotiation).

• Walking distance from Lulu Mall.

• Vehicle access to the plot.

Bank transactions only. Preferred NRIs.

കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ (ഇടപ്പള്ളി - മാമംഗലം) സ്ഥലം.വില്പനയ്ക്ക്. ഒരു ചെറിയ പഴയ വീടുള്ള 7 സെന്റ് സ്ഥലം.

• വില Rs. സെന്റിന് 25 ലക്ഷം.
• ലുലു മാളിൽ നിന്ന് നടക്കാനുള്ള ദൂരം.
• ഈ സ്ഥലം റോഡ് അരുകിലാണ്

ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ മാത്രം. പ്രെവാസികൾക്ക് മുന്ഗണന

Direct customer call to Sam, Mobile (+973) 390 449 43

Email: [email protected]

Watch what customers speak about us on Google
https://g.page/SamsProperties/review?gm

Ref: Thomas


Manama, Residential Plots, സ്ഥലം വില്പനക്ക്. KOCHI Hs.PLOT 7 Cents Near LULU. 25 LAKH. BEST OFFER!  Call Sam 39044943Manama, Residential Plots, സ്ഥലം വില്പനക്ക്. KOCHI Hs.PLOT 7 Cents Near LULU. 25 LAKH. BEST OFFER!  Call Sam 39044943