മലയാളികളായ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മുൻഗണന , ഫർണിഷ് റൂം ബെഡ് സ്പേസ് ഉണ്ട്