എണ്ണ പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്നയാൾ

ബക്കാലയിൽ ജോലി ചെയ്യാനും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനും അത് പോലെ അവിടേക്കുള്ള എണ്ണ പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അറിയുന്ന ഒരാളെ ആവശ്യമുണ്ട്

 പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്നവർ മാത്രം ബന്ധപ്പെടുക

അല്ലാത്തവർ ബന്ധപ്പെടരുത്

0535443017