മലയാളി കുക്ക് (part time)

എല്ലാ വിധ കേരള ഭക്ഷണവും നിങ്ങളുടെ റൂം /സ്ഥലത്ത്‌ വന്ന് പാചകം ചെയതു തരും.

ചോറ്‌
കറികള്‍
ബിരിയാണി
പൊറോട്ട
ചപ്പാത്തി
കറികള്‍ (veg& non veg)
എണ്ണ കടികള്‍
മറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ...


Malayali Cook available (part time)

All kinds of Kerala food will be cooked at your room/ house.

rice
Curries
Biryani
Porotta
Chapati
Puri
Curries (veg & non veg)
Oil snacks
Other special items...


CONTACT :
FAISAL
+966557647118