ചായ ക്കാരൻ /നിക്കാല ക്കാരൻ

Need Minimum 2 years Experience
Starting Salary 1800
Free Room and accomodation
മലയാളികൾക്ക് മുൻകണന